Wilhelm Coindre

Wilhelm Coindre
Wilhelm Coindre
Urodzony 6 XII 1971 w Bourges we Francji. Historyk literatury, romanista, italianista i polonista, nauczyciel. Ukończył studia filologiczne na Uniwersytecie w Poitiers (interdyscyplinarna praca magisterska Historia i literatura w przedwojennym niemym kinie włoskim), a filologię polską – na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (praca magisterska komparatystyczna Podwójna odmiana przymiotników w języku staro-cerkiewno-słowiańskim w porównaniu ze współczesnym językiem polskim na podstawie „Kodeksu supraskiego” z XI wieku). Prowadzi badania z pogranicza historii literatury i historii idei. Przygotowuje komparatystyczną rozprawę doktorską zzakresu powieści polskiej, francuskiej i włoskiej XX wieku (Promotor: prof. Antoni Czyż). Mieszka w Sevran w pobliżu Paryża.

Wybrane teksty Wilhelma Coindre w Ogrodzie: