Karol Zierhoffer

Karol Zierhoffer
Karol Zierhoffer
Urodzony 27 IX 1924 we Lwowie. Filolog i lingwista polski, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia językoznawcze w czasie II wojny światowej na tajnym Uniwersytecie Lwowskim, m.in. u Zdzisława Stiebe i fotografie Autorów/ra i Marii Dłuskiej. Po wojnie kontynuował je na Uniwersytecie Poznańskim, łącząc studia (od czwartego roku) z pracą asystenta w Katedrze Języka Polskiego, kierowanej przez Stanisława Urbańczyka. Po ukończeniu studiów (1949) pozostał na uczelni poznańskiej (od roku 1955 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza). W 1958 obronił rozprawę doktorską Nazwy miejscowe północnego Mazowsza, przygotowaną pod kierunkiem Urbańczyka, zrecenzowaną przez Witolda Taszyckiego. Pozostawał związany z Zakładem Historii Języka Polskiego w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza do emerytury. W 1963 uzyskał habilitację, w 1977 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, w 1988 profesora zwyczajnego. Przez półtora roku był lektorem języka polskiego na Sorbonie w Paryżu (1975-1976); Należy do wielu towarzystw naukowych (m. in. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk), rad naukowych instytucji i czasopism. W 1994 został członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Językowego. Zasiadał w Komitecie Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. Wygłaszał laudację z okazji nadania doktoratu honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wybitnemu językoznawcy polskiemu: profesorowi Stanisławowi Urbańczykowi. W 1991 zadedykowano mu podwójny tom periodyku „Studia Polonistyczne” (tomy: XVI i XVII), zawierający m.in. bibliografię jego prac w opracowaniu Marii Borejszo. W 2004 małżonkom Karolowi i Zofii Zierhofferom dedykowano edycję ich własnych prac, wydanych jako 25 tom Biblioteczki „Poznańskich Studiów Polonistycznych” w Serii Językoznawczej. Z żoną, Zofią Zierhofferową (zm. w 2016), jest autorem i współautorem wielu publikacji zwartych, współautorskich lub samodzielnych, a także artykułów, bibliografii, rozpraw i recenzji ogłaszanych w periodykach językoznawczych i tomach zbiorowych. Lubi ogrody botaniczne. Mieszka w Poznaniu.

Wybrane teksty w Ogrodzie: