Jacek Kowzan

Jacek Kowzan
Jacek Kowzan
Jacek Kowzan – urodzony 4 II 1972, doktor nauk humanistycznych, absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, studiował także kulturoznawstwo. Wykładał na uniwersytetach we Wrocławiu, w Siedlcach i w Glasgow (Wlk. Brytania). Zajmuje się problematyką religijną, a zwłaszcza eschatologiczną, w literaturze i kulturze dawnej. Jest pracownikiem naukowym w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Plonem jego badawczych zainteresowań jest książka Quattuor hominum novissima. Dzieje serii tematycznej czterech rzeczy ostatecznych w literaturze staropolskiej (Siedlce 2003). Publikował m.in. w „Pamiętniku Literackim”, „Pracach Literackich”, „Pracach Kulturoznawczych”, „Terminusie” i „Literaturze Ludowej”. Mieszka w Warszawie.

Wybrane teksty Jacka Kowzana w Ogrodzie: