Jacek Głażewski

Jacek Głażewski
Jacek Głażewski
Jacek Głażewski – urodzony 15 IX 1974. Historyk literatury, tłumacz, absolwent Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor habilitowany. Pracuje w Instytucie Literatury Polskiej UW, zajmuje się literaturą i kulturą XVII-XVIII wieku, a także relacjami pomiędzy literaturą, polityką i historią. Opublikował książki: W żywiole tekstu. „Dworzanki” Jana Gawińskiego – próba lektury i interpretacji (Warszawa 2008) oraz Wariacje z powtórzeniami. Studia porównawcze z dziejów piśmiennictwa polskiego XVII wieku (Warszawa 2013). Przetłumaczył, opracował i podał do druku książki: Siergiej Nikołajew: Od Kochanowskiego do Mickiewicza, Studia o historii polsko- rosyjskich związków literackich XVII-XIX wieku (Warszawa 2007), Władimir Britaniszski: Rzeczpospolita poetów. Szkice i eseje (Warszawa 2010), Władimir Britaniszski: Dwa światy. Iwaszkiewicz i Miłosz (Warszawa 2016). Jest ponadto autorem kilkudziesięciu artykułów, rozpraw naukowych i szkiców z zakresu historii literatury dawnej opublikowanych m.in. w pismach „Barok. Historia – Literatura – Sztuka”, „Wiek Oświecenia”, „Terminus”, „Teksty Drugie” oraz w to- mach zbiorowych. Jest członkiem redakcji półrocznika „Barok. Historia – Literatura – Sztuka” (w latach 1998-2010 pełnił funkcję sekretarza redakcji) oraz „Przeglądu Filozoficzno- Literackiego”. W latach 2006-2012 był sekretarzem Instytutu Literatury Polskiej UW. Jest również członkiem Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym. Był dwukrotnie stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Mieszka w Warszawie.

Wybrane teksty Jacka Głażewskiego w Ogrodzie